mandag 23. januar 2012

Maktens hellige haller - Våre kriminelle fastleger

  

 

26.10.2011 - Kommunepolitikerne på sidelinjen i NAV-samspillet

 http://bit.ly/yOwBtf

 

30.11.2011 - NAV: - Vi driver ikke etterforskning


Leger reagerer på «tvangstiltak og byråkrati» og beskylder NAV for å drive etterforskning av legestanden.01.12.2011 - Sender sykmeldingsskjemaene tilbake


Fastlegene i Tromsø angriper de nye sykmeldingskravene og sender skjemaer i retur til Nav.

 http://bit.ly/yzrvrJ

 

 

05.12.2011 -  Lei av å få skylden for sykefraværet

http://bit.ly/z3o6z8

  


29.12.2011 - Lettvinte sykmeldingsregler

 Kjetil Karlsen, Ivar Thomsen, Arnulf Heimdal fastleger

http://bit.ly/wMhKNk 

   

 

31.01.2012: Frykter liv skal gå tapt

"Forslaget til ny fastlegeforskrift truer med å ødelegge fastlegeordningen. Vi ber om at departementet skrinlegger foreliggende forslag"

http://bit.ly/zz7G3z

 

 

 

Nå må menneskeverdet settes i sentrum! De mange oppsiktsvekkende meningsløse “avgjørelser” som fremmes av uvettige aktører som går kyniske markedskrefters ærend kan ikke lenger råde banen.

 

 How Do You Spell Credibility? It

 

 

Utdrag fra serien jeg startet på Nye Meninger som debattledelsen fjernet: “Tenk alltid på hva folk vil si og ta den sterkestes parti”:

 

Våre kriminelle fastleger

Publisert 9. november

 

Interessant er informasjonen fra dette utdraget som er linket til i kommentar 590:

 

Arbeidsdepartementet

Prop. 130 L (2010 – 2011)

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

6.3.3 Arbeids- og velferdsetatens behandling av krav om uførepensjon

 

(…) Arbeids- og velferdsetaten har utarbeidet en «Nasjonal kvalitetsstandard for uførepensjon», hvor det blant annet framgår hvordan saksbehandler skal gå fram ved innhenting av medisinskeopplysninger.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er å sikre riktig og enhetlig saksbehandling.

 

Ifølge denne standarden skal saksbehandler på grunnlag av de medisinske opplysningene i saken alltid vurdere:

 

 • Om sykdom foreligger

   

 • Om ytterligere behandling kan bedre helsetilstanden

   

 • Om sykdommen er varig

   

 • Hvilken varig funksjonsnedsettelse sykdommen medfører

   

 • Hvilken funksjons- og arbeidsevne brukeren fortsatt antas å ha

   

 • Om det er mulig at helsetilstanden kan bedres på lengre sikt

   

Vurderingen skal sammenholdes med medisinske opplysninger fra tidligere stønadsperioder.

 

Dersom der er tvil om at de medisinske opplysningene fra søkerens lege gir et riktig bilde av søkerens helsetilstand, skal det foreligge en vurdering av dette fra rådgivende lege. 

 

Kvalitetsstandarden ble revidert i mars 2010.

http://bit.ly/syk4c8
How Do You Spell Credibility? It

Rådgivende lege i Nav:


 

Å dersom det, du…

 

Mer om vår – på overnevnte opplysningsgrunnlag – totalkriminaliserte fastlegestand her:

 

Maktens hellige haller

http://bit.ly/jsxcKv 


Sitat slutt.


Ondskap og humanisme

 

Tale av filosof og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Lars Fr. Svendsen (Utdrag):

 

Gruppetilhørighet synes å være et utbredt menneskelig behov, men den blir farlig når gruppen blir for tett, når individene i gruppen opphører å tenke som individer og følgelig også opphører å reflektere over gruppens verdier, oppfatninger og handlinger. 

 

Når skillet mellom ”oss” og ”dem” er etablert vil individene ofte erstatte egne verdier og vurderinger med gruppens – behovet for egen refleksjon faller bort, og en slik egen refleksjon kan fremstå som illojal mot gruppen.

 

Grupper er farlige fordi en folkemengde ikke har noen samvittighet – samvittigheten er alltid den enkeltes samvittighet – og derfor kan den enkelte i gruppen tilsynelatende bli fristilt fra moralens krav. 

 

Gruppetilhørighet og fravær av tenkning er forbundet. Å oppgi sin individualitet innebærer en oppgivelse av tenkning, og omvendt

http://bit.ly/dGluEq

Maktens hellige haller

 

14-01-2011

Vi er sinte, skuffede og forbitrede! 

 

Men heller ikke slike holdninger ser ut til bekymre dem som befolker maktens hellige haller.

 

Dag Coucheron, psykiater:

Mangler og sprikende konklusjoner i legeerklæringer er årsak til «overprøvinger» av Arbeids- og velferdsdirektoratets overleger.

http://bit.ly/dIL3C4


Dette svarte statsråd Rigmor Aasrud (Ap) på spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp), som ifølge Dagens Medisin ville vite om ministeren vil gjøre noe med at flere fastleger og spesialister blir overprøvd av NAVs leger.

 

Beskrivelsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er sikkert riktig – kanskje i noen tilfeller. Kanskje i mange. 

 

Men hva med de legeerklæringene som er særs fyldige? 

 

Som ikke mangler ett eneste punkt av spørsmål sentrale myndigheter vil ha svar på? 

 

Det er slike spørsmål mange med meg vil ha belyst til punkt og prikke. 

 

Vi vet at det finnes mange mennesker som slurver. 

 

Vi antar også at flere av spesialistenes legeerklæringer ikke en gang blir lest sentralt.

 

Vi antar. 

 

Det jeg derimot vet, er at i det eksempelet jeg har skrevet om i artikkelen i Dagens Medisin (20/2010), er at alle spørsmål som de sentrale myndigheter krever, er besvart til punkt og prikke. 

 

Hvis anførslene leses, burde dette komme klart frem. 

 

Vi må anta at det finnes mange lignende tilfeller også andre steder innen NAV-systemet. 

 

Det er dette jeg har pekt på – ikke at det selvsagt finnes brudne skår i alle leire.

 

Velprøvd taktikk. 

 

Statsråden forsvarer seg på sedvanlig vis med å skyte tilbake på den som spør – i dette tilfellet legene – og unnlater dessuten å svare på spørsmålet fra stortingssalen. 

 

Det handlet om hva staten ville gjøre med at legespesialistene ikke blir tatt hensyn til ved vurderingen av søknader om uføretrygd. 

 


 

Da er det naturligvis kanskje effektivt ikke å svare på det som spørsmålet gjelder. 

 

Dette er en så velprøvd taktikk fra regjeringen og andre politikere at journalister stort sett har sluttet å peke på denne formen for manipulering. 

 

Mitt innlegg handlet ikke om mangelfulle legeerklæringer. 

 

Det handlet om at erklæringene ikke er tatt hensyn til. 

 

Og jeg er ikke beroliget av statsrådens svar. 

 

Min pasients trygdeytelser går ut 31. januar 2011. 

 

Da har hun ikke noe å leve av. 

 

Hun er syk. 

 

Det er dette det handler om! 

 

Kompetanse. 

 


 

Så henviser staten til at det ikke er overlegene i NAV som tar noen som helst avgjørelser.

 

Det gjør etaten. 

 

Hvem i etaten? 

 

Hvilken kompetanse har de?

 

Jeg vet ikke, men så vidt jeg vet, kreves det absolutt ingen fagkunnskap for å ta livsviktige avgjørelser om menneskers helse i den etaten som har mest å si når det gjelder syke menneskers fremtid i Norge.

 


 

Legene i NAV skylder på systemet. 

 

Systemet sier at det er legenes feil.

 

Ingen tar opp spørsmålet om det i hvert fall burde være legene som tar såpass viktige avgjørelser innen helsesektoren. 

 

Ingen ville vel foreslå at Samferdselsdepartementet skulle oppnevne lekfolk til å overta lokførerens rolle?  

 

Men – slik er faktisk situasjonen i helsesektoren. 

 

Skal vi kjøre bil på veiene, kreves i det minste et sertifikat. 

 

I NAV kreves ikke noe som helst, annet kanskje et visst kjennskap til noen paragrafer og et lovverk. 

 

Enskjønt – jeg tviler på dette også.

 

Tiden renner ut. 

 

Mens jeg skriver, tikker klokken frem mot 1. februar.

 

Da står min pasient uten ytelser fra NAV, en etat som ser ut til primært å være opptatt av å forsvare seg og sine posisjoner. 

 

Pasienten kommer, som de fleste av samfunnets svakeste, ikke i annen rekke. De kommer i siste rekke.

 

Imens svarer NAV: «Jo visst hører vi på legene. Deres innspill er for oss svært verdifulle».

 

Ord!

 

De koster lite. 

 

Egentlig ikke noe som helst. 

 

NAV og staten kan fortsette som før. 

 


 

Er det underlig at et såkalt misnøyeparti får såpass massiv støtte som tilfellet er i dagens Norge? 

 

Vi er mange som ikke bare er misfornøyde. 

 

Vi er sinte! 

 

Skuffede! 

 

Forbitrede!

 

Men heller ikke slike holdninger ser ut til bekymre dem som befolker maktens hellige haller.Kronikk og debatt, Dagens Medisin 1/2011

http://www.dagensmedisin.no/debatt/maktens-hellige-haller/19.10.2011 - Verre enn å kjempe mot kreften

http://bit.ly/oKq8qk Fortvilt over maktlegene i NAV

Spørsmålet til arbeidsministeren

 

«Vil ministeren gjøre noe med at flere fastleger og spesialister blir overprøvd av NAV sine leger i utredninger og uttalelser om egne pasienter som en har fulgt over lang tid men som NAV-leger bare kjenner som saksdokument i en mappe?»

 

Reiertsen sier hun lurer på hva man skal med spesialister og fastleger når NAV opphøyer seg i allmektighet.

 

Man kan jo spørre seg i noen tilfeller hva man skal med fastleger og spesialister i forhold til at pasienter har behov for NAV til ulike trygdeordninger. 

 


For det virker som om der rår makten i forhold til regelverk og paragrafryttere istedenfor hensynet til enkeltindividet og fagkompetansen, sier hun.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/-fortvilt-over-maktlegene-i-nav/


 

09.12.2010 - Allmektige NAV – hevet over norsk lov

 

- Er NAV klar over at organisasjonen er til for å hjelpe våre pasienter, eller tror de at regelverket er overordnet pasientenes behov?

 

Tror NAV at de vet bedre enn to leger som har fulgt pasienten tett i mer enn 30 år?

 

Dag Coucheron, psykiater, Nesodden


SOMMEL, ROT, AVTALER som ikke holdes, brev som ikke besvares, telefoner som aldri tas, saksbehandlere som skiftes ut og utbetalinger som er forsinket eller stopper helt opp. 

 


Alt dette er fra hverdagen i NAV-systemet som vi er vel kjent med.

 

Her vil jeg ta opp to forhold som kanskje ikke er like kjent:


Manglende fokus på NAVs hovedformål; nemlig å hjelpe syke til et bedre liv.

Organisasjonens tilsidesettelse av legenes rolle i samspill mellom pasient og samfunn. 

Møtte veggen

 

Min pasient er en 59 år gammel, ugift kvinne med et lite utviklet sosialt nettverk.

Hun har hele sitt yrkesaktive liv vært ansatt ved et statlig kontor.

Tretti år gammel ble det konstatert klassisk bipolar affektiv lidelse.

Denne ble adekvat behandlet med en kombinasjon av psykoterapi, Litium og et stemningsstabiliserende medikament (Karbamazepin). Ingen hospitalisering (…) 

 

Til sist sa det rett og slett stopp. 

 

Hun «møtte veggen».


Kravet fra NAV

 

Slik har situasjonen vært i syv-åtte år. 

 

Fastlegen, pasienten og jeg har, etter vårt beste skjønn og i tett samarbeid med arbeidsgiver, vridd våre hjerner for å finne et høvelig arbeid for henne – fordi hun hårdnakket har holdt fast på at hun ville arbeide.

Hele tiden har pasienten vært svært (ofte altfor) optimistisk med hensyn til egen arbeidskapasitet. 

 

Hun har så gjerne villet. 

 

I tillegg har hun etter hvert utviklet en (godartet) svulst på en indresekretorisk kjertel som har bidratt til ytterligere kraftløshet.

Likevel har hun ikke villet gi opp, trass i både fastlegens og mine råd om å søke uføretrygd før hun ble fullstendig ute av stand til å kunne fungere.

Hennes sykdommer førte imidlertid etter hvert til at hun selv innså at hun ikke ville kunne klare å arbeide. 

 

Dette skjedde for to år siden. 

 

Søknad med utførlig beskrivelse av hennes sykdommer ble endelig sendt inn. 

 

Avslaget kom etter ti måneder. Årsak? 

 

NAVs jobbsøkekurs var ikke forsøkt.


Et ultimatum

 

På dette tidspunktet var pasienten for svak og sliten til å søke slikt kurs. 

 

Dette ble meddelt NAV, som fastholdt sitt vedtak. 

 

Ingen uføretrygd. 

 

Pasienten ble skuffet, opprørt og mistet tilliten til det offentlige hjelpeapparatet.

 

Uten jobbsøkerkurs, ingen videre hjelp fra NAV (…) 

 

Regelverket skulle følges – og NAV var ikke villige til å tenke annerledes.

 

Det hjalp ikke at vi som kjente henne, gang på gang hevdet at hun var for syk til å kunne delta i et jobbsøkerkurs. For å klare seg økonomisk, ble hun fra NAV rådet til å søke hjelp fra sosialen. 

 

NAV vet best

 

Der står vi i dag (…) 

 

NAV vet best – til tross for at ingen i dette systemet har sett pasienten. 

 

Trass i at ingen lege i systemet har undersøkt henne. 

 

Trass i at vedtakene i NAV ser ut til å være fattet uten hensyntaken til uttalelsene fra både fastlege og spesialist. 

 

NAV har bestemt seg. 

 

De vet at denne pasienten ikke kvalifiserer seg til uføretrygd.

 


 

Tre spørsmål til NAV

 

- Er NAV klar over at de er til for å hjelpe våre pasienter? Eller tror de at regelverket er overordnet pasientenes behov?

 

– Er NAV klar over at det skal meget tungtveiende grunner til for å gå imot behandlende legers klare anvisninger? 

 

– Tror NAV virkelig at de vet bedre enn to leger som har fulgt denne pasienten tett gjennom mer enn 30 år?

 

Jeg regner selvsagt ikke med å få svar fra noen innenfor NAV. 

 

Dette fordi jeg har prøvd det tidligere. 

 

Tier man sakene i hjel, skjer det ingenting – til tross for Forvaltningslovens klare påbud om plikten til å svare. 

 

NAV og Staten er allmektig og hevet over norsk lov. 

 

Denne saken dreier seg jo bare om ett enkelt menneske. (Sitat slutt)

http://www.dagensmedisin.no/debatt/allmektige-nav—hevet-over-norsk-lov/


Les også: 

 

12.10.2009 - Skremmende overprøving av NAV

 

NAV overprøver medisinske vurderinger fra fastleger og spesialister og tvinger pasienter igjennom tiltak. 

 

I flere tilfeller fører fremgangsmåten til at pasientene blir verre av sykdommen sin.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/–skremmende-overproving-av-nav/ 

Vedrørende "jobbsøkerkurset" vist til i artikkelen over - som er Navs standard undermåls behandling av den gjengse borger uten å se denne som individ knyttet opp mot helse, begrensninger og faktiske behov (lovpålagt) og som således blir trumfet gjennom uten snev av forankring i både lovverk, logikk vett og forstand, viser jeg til noe liknende - de opplevelser jeg hadde mht. et aldeles meningsløst kurs som Nav tvang meg inn på, under trussel om at jeg ikke ville få gjennom søknaden min om å bytte fra vernepleierutdanningen ved Høyskolen (HIAK) og over til å ta en Bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved Universitet (UIO) samtidig som jeg beholdt min Yrkesrettede Attføring hvis jeg ikke gjennomførte kurset av tre måneders varighet først.


Da jeg først stilte muntlige spørsmål om fraværet av sunn fornuft bak pålegget, hadde Navintelligentsiaen intet annet svar til meg enn"Det er bare slik det er"!

 

Hvor lenge skal udugelighet vernes om?:Jeg ble pålagt av Nav å møte på åpen soning for kriminelle på Økern i hele tre måneder i 2003 (nei jeg er ikke straffedømt og har et plettfritt rulleblad), og opplevde den mest fornedrende perioden i hele mitt liv, der middelmådigheter riktig boltret seg i og fylle dagene med det mest innholdsløse ørkesløse fjas og tull.

 


Jeg ble tvunget dit fordi dette altså var eneste løsningsvei Nav så for seg, etter at jeg kun hadde spurt om å få til et bytte.I tre måneder til ende skulle jeg møte opp på dette ubegripelige dillet, for at søknaden min "kunne gå igjennom"!"Det var standard prosedyre"!Og jeg møtte opp, hva annet kunne jeg gjøre.Men det var under min fatteevne hva jeg hadde og bestille der.Flere klager fra meg forble ubesvarte.FOR en sløsing med skattebetaleres penger!Og denne hurramegrundtgale molbogjengen forvalter altså en tredjedel av Statsbudsjettet vårt!?:23.02.2009 "Utålmodighet om NAV- tiltak" av Dagfinn Høybråten:(...) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids- og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)

 
http://bit.ly/dYfO9n

 

Ti måneder senere - 16.12.2009 kringkaster media denne kuvendingen fra Høybråten:Dårligere service for brukerne–Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.(...) Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (...)

 
http://bit.ly/gxBqXt

 

26.10.2011 - Tar ikke ansvar for Nav-kontorene


Lokalpolitikerne tar ikke ansvar for Nav-kontoret og overlater til rådmannen å engasjere seg i dette, viser ny undersøkelse.

 http://bit.ly/xBGjLt 

 

Etatsbermen driver enda på som de lyster, med sin blinde herjing med borgere i dette landet: 

 31.12.2011 - Bortkastet ressursbruk av NAV

 NAV sender ufør 61-åring på arbeidstreningskurs der han lærer å skrive CV og å pakke frukt.

http://bit.ly/wOIQWf

 

Nav har altså hele veien fått frie tøyler til å boltre seg fritt i alle de vilkårlige påfunn som bare den største uprofesjonalitet og ansvarsløshet kan oppdrive, og med ubegrensede økonomiske midler til rådighet! 

 

På de mette selvtilfredse velforsørgede ignoranters alter, ofres den jevne allmue i politikkens innbyrdes kiv og stridigheter. 

 

Det pågår et høyt profilert spill for galleriet, der agendaen synes å være ment som en tåkelegging av den uttalte motvilje som den privilegerte stand ser ut til å hyse overfor ivaretakelsen av de lovfestede rettigheter som vanskeligere stilte av oss har krav på. 

 

 How Do You Spell Credibility? It

 

Navs reduksjon av fastlegenes autoritet:

 

Jeg skriver innlegg på Aftenposten Debatt i tråden jeg startet - “Kritikk av Nav skjules”:

 

(Utdrag): Vedrørende legene som av Navs dilletanter har blitt redusert til “sykemeldere” sammen med en rekke andre profesjoner, snedig sauset sammen inn i denne vide slaveliknende nøytrale betegnelsen og stilt overfor Nav sitt eget “ekspertpanel”. 

 

Snakk om å gi vilkårlighetens høyborg “retten til å definere språket”!

 

I forkant av at NAV-reformen ble vedtatt av Stortinget, står det i utredningen: 

 

”Legens portvokterrolle innebærer at legene i praksis fordeler og omfordeler en betydelig andel av samfunnets ressurser uten at de stilles overfor et ansvar for dette, verken politisk, personlig eller som gruppe, slik en velferdsforvaltning og dennes politiske ledelse blir stilt til ansvar for de ressurser den fatter vedtak om”


Litteratur: En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Norges offentlige utredninger. NOU 2004: 13, kap. 7, s. 180.

 

At dette i det hele tatt kan luftes for sammenligning og sauses sammen med en slik ordlyd i en respektert offentlig utredning er mer enn det jeg kan forstå, og det er skremmende. 

 

Legene sverger Hippokrateseden, og er på en helt annen måte knyttet til sitt store ansvar som de er seg bevisst enn det politikere og  byråkrater er. 

 

Er det virkelig mulig å måtte forvente seg at myndighetene plutselig skal raske dette sammen under en sko vedrørende den nye arbeids- og velferdsforvaltningen? 

 

Skal dette være ment å passere som legitimt?

 

Eller er det slik at legene som politikerne er kjent for å snu sin kappe etter vinden og ignorere sine pasienter når de først har fått seg frakk og kontor, for i stedet å starte en maktkamp innad hvor målet er å tilrane seg maktposisjoner og ytterligere fremgang, uten tanke og samvittighet for de menneskene de har ansvar for eller eden de har sverget? 

 

Jeg tror ikke det!

 

Legene blir også stilt til ansvar gjennom uavhengige utvalg hvis de har gjort feil noe den politiske ledelse sjelden blir, så jeg forstår slett ikke hva denne ordlyden her skal bety.

 

“Leif-Per” svarer:

 

“NAV-reformen har altså avgrenset legenes rolle. 

 

Men har så det ført til at NAV ”og dennes politiske ledelse blir stilt til ansvar for de ressurser den fatter vedtak om”? 

 

Svaret er snarere tvert i mot.

 

At NAV stilles til ansvar er science fiction: NAV behandler klager på seg selv og Riksrevisjonen og Sivilombudsmannens kritikk får kun små konsekvenser. 

 

Det eneste alternativet er deretter rettsapparat som de fleste brukerne ikke har råd til.

 

Gjennom å redusere legenes innvirkning på vedtak har man redusert muligheten for faglige motforestillinger og gitt personell uten helsefaglig utdannelse statlig lisens til å fatte vedtak relatert til medisinske forhold.

 

Gjennom å redusere mulighetene for ekstern kontroll framstår NAV som totalitært.

 

Forøvrig stoler jeg heller ikke på legestandens integritet, men de utgjør i det minste en nødvendig og tung faglig motvekt”

http://bit.ly/jmLj6G 

http://on.fb.me/ejwhAu  

25.06.2010: Klienter kommer gråtende fra Nav

 

Advokat Nils Klanderud mener ventingen i Nav-systemet gjør at syke blir sykere.

 

Nav skal hjelpe og veilede folk i en vanskelig situasjon.

 

De har veilednings- og hjelpeplikt, men på de områdene strander det ofte. 

 

Nav oppleves mer som en motspiller enn en medspiller, hevder advokat Nils Klanderud, som er spesialist på trygderett.

 

Mange saksbehandlere i Nav har ikke kjennskap til de mest sentrale bestemmelsene i loven.

 

Mange tror for eksempel at advokaten må ha fullmakt for å få ut saksdokumenter. 

 

I Forvaltningsloven står det at prosessfullmektig ikke trenger dette (…)

 

Fusjons-bom?

 

I 2006 slås Aetat og trygdeetaten sammen til Arbeids- og velferdsetaten.

 

Nav blir det nye navnet.

 

Kritikken og skepsisen har vært massiv. Klanderud er heller ikke begeistret.

 

Det er en ekstremt stor byråkratisk organisasjon. 

Jeg tror ikke fusjonen var en vellykket operasjon. 

 

Det er ikke blitt bedre (…)

 

Cartoon Boxer Gazing At The Stars Around His Head Posters, Art Prints

 

Mange har grått etter behandlingen de har fått hos Nav, forteller Klanderud, som selv opplever dårlig service når han kontakter forskjellige Nav-kontorer.

 

Jeg kan ringe i 15-20 minutter før noen tar telefonen.

 

Deretter blir en sendt fra den ene til den andre.

 

De er også dårlige på å ringe tilbake når jeg ber om det.

 

Jeg kan purre på et svar tre-fire ganger og når jeg først får et svar virker det som om svaret er tatt ut ifra løse luften (…)

 

Advokaten mener at utfall av saksbehandlingen ofte avhenger av saksbehandler.

 

 

Når jeg får dokumenter fra Nav ser jeg først på saksbehandlers navn, og da vet jeg ofte hva vedtaket blir. (!!!)

 

 

Nav-brukere bør få en fast saksbehandler å forholde seg til, og er brukeren misfornøyd bør de ha en automatisk rett til å bytte saksbehandler.

 

Overprøver fastleger

 

Klanderud hevder at leger får beskjed fra Nav om å få ned antall sykmeldinger.

 

De skal legge listen høyere. 

 

I senere tid har Nav-leger oftere overprøvd legers vurderinger (…)

http://www.ringblad.no/nyheter/article5171147.ece

 

 22.10.2007: Halen som logrer hunden

 

 

 

Når staten gir pålegg rettet mot allmennleger, mens statens egne institusjoner, helseforetakene, Norsk helsenett og NAV går fri, kaller jeg dette maktmisbruk, skriver Ottar Grimstad.

 

Nav ønsker å kunne la være å gi søkere trygdeytelser de har rett på etter lovverket. 

 

Dette vil de gjøre selv om søkere tilfredsstiller helsemessige krav og leverer dokumentasjon på dette (…) 

 

Jeg undres hvordan Sylvia Brustad vil se disse søkerne i øynene og møte den kritikken som vil reise seg når syke mennesker ikke får sykepengene eller uføretrygden de har rett på og er helt avhengig av.

 

Omtrent samtidig fremmer også Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag fra Nav om at Nav til en hver tid skal kunne kreve utlevert fullstendig legejournal når de selv synes det er grunn til det, uten hensyn til taushetsplikt og uten rettssikkerhetsregler for pasient og lege.

 

Begge disse urimelige forslagene blir videreført av departementene.

 

Skjer der ingen overordnet politisk vurdering?

 

Utøver ikke departementene kvalitetskontroll av de forslagene Nav kommer med?

 

Er Nav blitt halen som logrer hunden”?

http://bit.ly/peaK8w  

10.10.2008 - En tvilsom stat i staten, av fastlege Ole Terland (Utdrag):

 

FOR Å BISTÅ ikke-medisinske saksbehandlere i NAV har NAV en ordning med rådgivende overleger som har til oppgave å vurdere legeattester fra blant annet fastleger. 

 

De rådgivende overlegene skal vurdere om medisinske fakta passer med opplysninger om nedsatt funksjon, og om dette i sin tur kan forklare påstandene om nedsatt arbeidsevne (…)

 

Jeg har et graverende eksempel:

 

Kvinne, 60 år, søker fastlegen for ryggsmerter. Hun mener at hun ikke er i stand til å arbeide med rengjøring eller i en bedriftskantine, et arbeid hun har hatt siste 20 år. Nå var bedriften nedlagt, hun hadde vært uten arbeid en tid, men så seg ikke i stand til å søke om nytt arbeid. 

 

Utredning viste at hun led av osteoporose. Beinmineraltettheten var 5-6 standardavvik under gjennomsnittet for alderen. I tillegg påvist flere osteoporotiske brudd. Fastlegen råder henne til å søke om full uførepensjon fordi hennes osteoporose var så uttalt at hun ikke var arbeidsfør til noe. 

 

Hun søker om 100% uførepensjon og får blankt avslag, begrunnet med at rådgivende overlege skriver at grunnen til at hun ikke er i arbeid er at hennes arbeidsplass var nedlagt. 

 

Rådgivende overlege ser fullstendig bort fra hennes meget uttalte osteoporose.

 

FRA Å KUNNE ha avgjort denne saken med en attest fra fastlegen vedlagt kopi av beintetthetsmålingen (lav pris for samfunnet), blir fastlegen nødt til å henvise til revmatolog på universitetssykehus (høy pris for samfunnet). 

 

Sykehuseksperten konkluderer med at hun er helt arbeidsufør til ethvert arbeid, og at hun fyller de medisinske vilkårene for full uførepensjon. Saken ankes. 

 

Etter ankebehandlingen blir hun innvilget uførepensjon, mest sannsynlig fordi sykehusspesialistens uttalelse var formulert på klart norsk. 

 

Det var absolutt ingen endringer i hennes medisinske tilstand (med unntak av en viss bedring i hennes osteoporose etter ett års behandling med bisfosfonat). Fastlegens uttalelse var nok kryptisk for ikke-medisinere, men burde vært krystallklar for rådgivende overlege. 

 

Hvis ikke rådgivende overlege forstår alvorsgraden av osteoporose med beintetthet 5-6 standardavvik under alderslike, så har han nådeløst avslørt seg selv som ytterst inkompetent. 

 

MEN SÅ INKOMPETENT er han nok ikke. 

 

Jeg mener at han kynisk utnytter at NAVs ikke-medisinske saksbehandlere ikke klarer å tolke fastlegens legeattest. 

 

Han fører NAVs saksbehandlere bevisst bak lyset. 

 


Fordi han tar mer hensyn til sin arbeidsgiver, der poenget er å innvilge uføretrygd til så få som mulig.

 


Jeg kjenner ikke et annet ord enn korrupsjon for slik oppførsel. 

 

Den som betaler lønnen skal få igjen for lønnen. 

 

Den hederlige og objektive legen er blitt borte. 

 

Ut fra denne saken alene, er det min klare oppfatning at ordningen med rådgivende leger lønnet av NAV må opphøre. 

 

Vi kan ikke leve med et lukket system, der klare medisinske fakta bevisst mistolkes. 

 

Det var sannsynligvis en feil fra det lokale NAV kontor at rådgivende leges klanderverdige atferd ble avslørt for meg. 

 

Jeg har ikke lengre tillit til NAVs rådgivende leger. 

 

Du som leser får avgjøre om du fortsatt har tillit til NAV. 

 

JEG GÅR OFFENTLIG ut med denne saken, fordi jeg har levert skriftlig klage på aktuelle rådgivende lege tre ganger til NAV, hvorav en gang med kopi til NAVs hovedkontor.


 

Da NAV forholder seg taus til mine klager, antar jeg at NAV har til hensikt å verne om sin ukultur.


Dette er i så fall mer alvorlig enn en tvilsom rådgivende lege (…)

http://bit.ly/iMnC5s 


Svar til Roar Flåthen

http://bit.ly/yCZmxU Da nytalen ble innført og legestanden systematisk ble degradert, strippet for all faglig troverdighet og autoritet og redusert til “sykemeldere” under jernhælen på dilettanter i sirkus Nav:

 

I NOU 2007:4 – Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre sies det:

 

(…) Aktørene i de ulike fasene av prosessen fra arbeid til uførestønad må ha klart definerte roller og et klart avgrenset ansvar. 

 

Fastlegenes hovedoppgaver skal være å stille diagnoser, behandle pasientene og gjøre enkle funksjonsvurderinger tidlig i sykepengeforløpet. 

 

Hovedansvaret for den systematiske arbeidsevnevurderingen må ligge i Arbeids- og velferdsetaten, som også skal behandle og avgjøre søknader om uføreytelse (…)

http://bit.ly/bqU8jJ

Fighting Doctor

 

Ulne strategier, hvite løgner, store løgner og – Nav.

http://bit.ly/rddOqP 

http://bit.ly/paSsFV 

Makten må være delt, for at mennesket skal være fritt

 

Aschehoug var opptatt av å belyse skyggesidene ved innføringen av parlamentarismen. Makt både kan og bør deles: 

 

”Delt har den været siden 1814 og det bør den vedbli at være, for der er intet, jeg i den grad frygter som den absolute, overvældende magt paa enkelt haand.

 

Vi skal likesaa litet staa under et masseherredømme som under herredømme av en enkelt mand eller en enkelt korporasjon. 

 

Magten maa være delt, for at mennesket skal være frit.” 

 

Ifølge ham var makt uten grenser tyranni.

 

Grunnleggende for hans syn var rettsstatens krav om beskyttelse av individet og minoriteter mot maktmisbruk. Men, som Lars Roar Langslet skriver i Konservatisme på norsk, ”den tankegang Aschehoug utviklet, var rotfestet på et dypere plan i den liberale konstitusjonalisme.  

 

Politikk er alltid utfoldelse av makt, men maktutfoldelsen må bindes av normer og rettsregler som sikrer frihet og rettigheter for den enkelte og for minoritetene.” 

 

Aschehoug selv påpekte at staten først og fremst skal beskytte de svake mot de sterke.

http://bit.ly/kZo2ZE’


Les også posten

 

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4 

Forskyver målene med Nav-reformen:

 

I arbeidet med store velferdsreformer fokuserer Regjeringen på å strømlinjeforme systemer i stedet for å konsentrere seg om gode systemer for brukerne eller stønadsmottagerne – det enkelte menneske, sier KrF-lederen og nevner Nav-reformen som ett konkret eksempel (…)

 

En effektiv etat og enhetlig struktur fremstår nå som viktigere enn å skape bedre tjenester for brukerne, sier han.

 

Stikk i strid med intensjonen med reformen har Regjeringen forskjøvet fokus vekk fra hensynet til brukeren. 

 

Jeg vil si det så sterkt at Regjeringen ikke vil lykkes hverken med denne eller andre helsereformer dersom man ikke tester hvorvidt de fungerer for brukerne. 

 

Hvis man ikke har dette helt i fokus og setter menneskets møte med systemene i front, bommer man. 

 

Da får man det ikke til, sier han.

http://bit.ly/jxQo4x 

 

tirsdag 24. mai 2011

Bare jeg beholder helsa

Arne Byrkjeflot
leder i trondheim LO

Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad. Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere. Ordningen skal bli prikk lik den som gjelder for midlertidige uføretrygdede, det som nå kalles arbeidsavklaring. I dette ligger at også varig uføretrygdede skal ses på som reservearbeidskraft.

 

Bjurstrøm vil ha gradert uføretrygd. Der det ikke er slik at du kan fortsette 20 prosent i din gamle jobb og derfor bli 80 prosent uføretrygdet. Nei, sjøl om du er 100 prosent ufør i den jobben du er utdannet til, så kan det tenkes en jobb i kongeriket der du kan greie en dag eller to i uka. 

 

Det er ikke lenger legen som avgjør om du er ufør, det er saksbehandleren i Nav. 

 

Uførhet er ikke lenger et spørsmål om helse, det er et spørsmål om arbeidsmarkedet. Tungt er det i dag å få et uførevedtak, nå tror jeg livsmotet forsvinner på veien (…)

http://bit.ly/jBF5jh 

 

 

Slutt på aktiv sykmelding

 

Nå er det ikke lenger mulig å bli «aktivt sykmeldt». Gradert sykmelding er det som gjelder.

 

Ordningen med aktiv sykmelding opphørte fra 1. juli 2011.

 

Aktiv sykmelding innebar at det kunne ytes fulle sykepenger under aktivisering og arbeidstrening for en tidsavgrenset periode, forutsatt at den sykmeldte ikke utførte ordinære arbeidsoppgaver.

 

Over til gradert sykmelding

 

Gradert sykmelding brukes hvis den sykmeldte er delvis arbeidsufør, og kan utføre noe produktivt arbeid på arbeidsplassen

 

Dette er nå altså det eneste alternativet hvis den sykmeldte er i en slik situasjon.

http://bit.ly/qWrKTd  

Alle forstår hva som her blir sagt?!:

 

Gradert sykmelding

 

Hvis du blir sykmeldt, er det medisinske årsaker som hindrer at du kan arbeide.

 

Men det kan hende at du kan arbeide litt.

 

Derfor skal den som sykmelder deg nå bli enda flinkere til å vurdere gradert sykmelding og diskutere løsninger med deg. 

 

Dette innebærer at din helsesituasjon for eksempel kan bli vurdert slik at du kan arbeide 20 prosent.

http://bit.ly/qt9nFS 


Jeg har avgitt denne kommentaren flere andre steder i dag 10.07.2011 og jeg gjentar den atter en gang:

 

Årets mest livsfarlige jubelidiot

 

For dette sinnsvake utspillet bør mannen få sparken umiddelbart!

 Det vitner om en formidabel uegnethet som nesten mangler sidestykke.


Mennesker som klarer og komme opp med denne særdeles alvorlige brist på logikk, settes altså i sentrale posisjoner i Nav!

Man må heller aldri glemme sakene med Nav-psykiater Anne Regine Føreland

Friskmelder psykisk syke på oppdrag fra staten:

http://bit.ly/nwD31q 


10.10.2008: NAV knekker brukere (Utdrag):

 

Fastlegen Ole Terland mener NAV-systemet i mange tilfeller bidrar til å knekke folk i stedet for å hjelpe dem.

 

Jeg har sett så mange eksempler på at mennesker i en utsatt livssituasjon føler seg overkjørt og tråkket på når de møter byråkratiet i NAV-apparatet. De opplever at de ikke blir trodd, og at deres problemer ikke blir tatt på alvor, sier Terland.

 

Han mener de rådgivende legene som NAV bruker, er proppen i systemet.

 

Tråkkes på

 

Noen av dem synes å være opptatt av en ting, nemlig å unngå at folk får den trygden de rettmessig har krav på og at deres rettigheter blir ivaretatt. Det virker som de er mer interessert i å ta hensyn til arbeidsgivernes interesser enn til det enkelte menneske og deres problemer, sier Terland.

 


Fakta mistolkes

 

Han viser til at klare medisinske fakta underslås eller mistolkes i altfor mange tilfeller.

 

For meg ser det ut til at enkelte rågivende leger bevisst søker å utnytte at NAVs ikke-medisinske saksbehandlere ikke klarer å lese og tolke fastlegens legeattest, sier Ole Terland.

 

Han har selv vært rådgivende lege for trygdevesenet (…)

http://bit.ly/eEsB1B

  How Do You Spell Credibility? It

 

28.05.2010: Uaktuelt med sanksjoner

 

Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. 

 

Det garanterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Legeforeningens landsstyremøte.

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet undertegnet i vår en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Som oppfølging av tilhørende protokoll er det igangsatt et arbeid med å utarbeide faglige veiledere for sykmeldere som blant annet angir anbefalte sykmeldingslengder for ulike diagnoser.

 

Formålet med de faglige veilederne er å styrke beslutningsgrunnlaget til sykmelder og redusere unødvendig variasjon i sykmeldingspraksis, sa Bjurstrøm under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet.

 

Trond Egil Hansen, leder av Allmennlegeforeningen, bekreftet at legene vil bidra i dette arbeidet (…)

http://www.legeforeningen.​no/id/162429


Endringer i Folketrygdloven for sykemeldte

 

Fredag ble folketrygdloven og arbeidsmiljøloven endret for å sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte. Hvis ikke de nye reglene følges opp, kan både arbeidsgiver, arbeidstaker og lege straffes med bøter.

 

Arbeidstaker risikerer stans i sykepengene, mens legen som sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende 12 rettsgebyr (10.320 kroner) ved manglende oppmøte på minst sju såkalte dialogmøter. 

 

Sykmelder risikerer også å miste retten til å skrive sykmeldinger. 

 

Nav kommer til å sende ut forhåndsvarsler før eventuelt sanksjoner iverksettes, men slipper altså selv helt unna sanksjoner.

http://bit.ly/nFiuPp

IA-Bedrifter. Fungerer det i praksis og i henhold til intensjonene? (Utdrag)

 

Stortinget – Møte onsdag den 10. mars 2010 kl. 10

President: Dag Terje Andersen 

 

Dagsorden (nr. 55): 1. Spørretime– muntlig spørretime– ordinær spørretime
2. Referat

 

Torbjørn Røe Isaksen (H) [10:55:20]: Jeg har et spørsmål til arbeidsministeren:

 

Det har jo blitt undertegnet en ny IA-avtale, og å si at IA-avtalen har flust av nye tiltak vil nok være en overdrivelse. 

 

Det er også sånn at de viktigste grepene i IA-avtalen, som å gjøre noe med arbeidsgivers ansvar, har blitt utsatt på om ikke ubestemt tid, så i hvert fall dyttet inn i fremtiden.

 

Så har Regjeringen bestemt seg for å bruke retorikken: Vi skal gjøre mer av det som fungerer. Det er et paradoks, for det er åpenbart at den IA-avtalen som gjelder nå, eller som gikk ut for kort tid siden, ikke har fungert.

 

Når man ser på hovedintensjonen, nemlig å få ned sykefraværet, så har den ikke fungert. Én ting er å skrive under på en avtale, men å følge opp en avtale er noe ganske annet. IA-avtalen påfører staten viktige forpliktelser økonomisk, men også i forhold til hvordan tjenesteapparatet skal følge opp, konkret hvordan Nav skal følge opp. 

 

I inneværende IA-periode har Nav ikke vært i nærheten av å følge opp forpliktelsene sine i forhold til dialogmøter, dialogmøte 2 (…)

 

(Bjurstrøm svarer)


Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [11:04:32]:

 

I løpet av debatten her trur eg statsråden ca. ti–tolv gonger har sagt at ho skal ha fokus. Fokus er bra, men me må ha tiltak, og me må vite at tiltaka funkar (…)


http://on.fb.me/ovoOTi 

  How Do You Spell Credibility? It

 

12.03.2010: Feilslått forslag om IA-avtalen – Tidsskrift for Den norske legeforening

 

De foreslåtte dialogmøtene vil binde opp altfor mange legeårsverk som kunne ha blitt brukt på sykdomsforebygging og pasientbehandling.

 

Regjerningen vil endre IA-avtalen for å forsøke å få ned sykefraværet. Et av tiltakene er i større grad å involvere legene i dialogmøter på et tidligere tidspunkt. Etter åtte uker skal det avholdes et slikt møte, der pasienten, NAV, arbeidsgiver og pasientens fastlege deltar.

 

Dette vil bli svært ressurskrevende. 

 

Jeg er bekymret for hvordan dette vil påvirke tilbudet til andre pasienter som trenger legehjelp, hjelp som gjerne kan motvirke sykmelding.

 

Etter min erfaring tar et slikt møte, inkludert reising, minst én time. Det betyr at fire pasienter som kanskje har et mer øyeblikkelig behov for legehjelp ikke kan komme til vurdering. 

 

Det er over 4 000 fastleger i Norge, og om hver fastlege bare har ett slikt møte i måneden, vil det tilsvare 30 hele legeårsverk.

http://bit.ly/powIRu 


26.06.2009: To av tre IA-mål ikke nådd

 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv nærmer seg en flopp. Men partene i arbeidslivet nekter å vrake avtalen (…)

 

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble undertegnet i 2001 av regjeringen, LO, NHO og de øvrige organisasjonene i arbeidslivet.

 

Forskningsstiftelsen SINTEF har nå evaluert avtalen. 

 

En rapport fra SINTEF viser at kun ett av de tre hovedmålene er oppnådd, skriver Dagens Næringsliv.

 

Ifølge avtalen skulle sykefraværet ned med 20 prosent. 

 

Ifølge rapporten var fraværet 3,1 prosent lavere i andre kvartal i fjor sammenlignet med andre kvartal i 2001. 

 

Avstanden mellom mål og realitet er dermed stor.

 

Et annet mål gikk ut på at flere funksjonshemmede skulle i jobb. 

 

Det tredje målet var at flere eldre skulle stå lenger i jobb. 

 

«IA-avtalen har fungert dårlig i forhold til å inkludere personer utenfor arbeidsmarkedet», konkluderer SINTEF.

 

Eldre står lengre i jobb nå, og ifølge en beregning fra konsulentselskapet Econ har det gitt en samfunnsøkonomisk gevinst på 9-11 milliarder kroner at den ventede avgangsalderen for en 50-åring er økt med et halvt år siden 2001.

 

Men SINTEF mener det er vanskelig å si om IA-avtalen har hatt betydning for dette (…)

http://bit.ly/q2Jvp0 

How Do You Spell Credibility? It

 

27.11.2009: Slakter IA-avtalen

 

IA-avtalen har motstridende mål og vil aldri gi lavere sykefravær. 

 

Det sier to av Norges mest anerkjente arbeidslivsforskere.

 

Regjeringen har vedtatt en avtale hvor målene motsier hverandre.

 

Det kan ikke gi lavere fravær, sier Ebba Wergeland, forsker i Arbeidstilsynet, til TV2.

 

Hun peker på at det å få flere i arbeid, vil føre til at flere personer med redusert arbeidsevne vil komme inn i arbeidslivet.

 

Disse har høyere fravær enn ansatte som kan yte 100 prosent, noe som ikke senker det totale sykefraværet. 

 

Dag Bruusgaard, professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, er enig med Wergeland.

 

Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne.

 

På mange arbeidsplasser er det vanskelig å sysselsette dem som bare fungerer 50 til 60 prosent. 

 

Det er litt naivt å tro at dette utgjør en vinn-vinn-situasjon, sier han.

 

Forskerne mener politikerne har konstruert sykefraværsdebatten for å kunne kutte i budsjettene.

 

Politikerne vil spare penger, de ønsker å beskrive situasjonen som mer dramatisk enn den er. 

 

Dermed kan de få andre politikere og folk til å gå med på endringer som man ellers ikke ville ha akseptert, sier Bruusgaard til TV 2.

http://bit.ly/mT4ZeP Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
1. mars 2010 – 31. desember 2013
(IA-avtalen)
24. februar 2010

http://bit.ly/numYdh 


Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet.
Dokument nr. 3:15 (2008–2009)

http://bit.ly/r152uM 

http://bit.ly/kOX0ui 


 

 

Formynderstat for syke

Hurra! Flere møter! Formynderstaten vokser!

 

Mykletuns lakoniske kommentar er at dette neppe gir noen særlig effekt, fordi «sanksjonene knyttes til om møter gjennomføres og ikke til om møtene fører til noe».

 

Disse møtene gjør nemlig sjelden noe særlig forskjell.

 

NAV driver effektivt og har sjelden driftsproblemer. 

 

Derfor har NAV ressurser til å satse på nye forretningsområder.

 

En av setningene over er feil. Dessverre bare én.

 

For NAV starter faktisk stadig nye ting, bekostet av skattebetalerne og i ren konkurranse med private aktører:

http://bit.ly/lhpxpG

 

Nav innrømmer lovbruddHanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne

http://bit.ly/hV6UFxMinister vil ændre lov om aktivering af syge

http://bit.ly/q7bLRc 


Minister stopper jagt på syge

http://bit.ly/n5POhp 

Aktivering av syke – en fiasko og sjikane

 

Aktivering af syge duer ikke

 

18.10.2010
(Utdtag): Flere samtaler og mere aktivering af sygemeldte fører ikke til øget selvforsørgelse.
Og indsatsen koster dyrt.
Det viser ny evaluering af stort forsøg i 16 kommuner.  
“Fiasko” og “Penge ud af vinduet”, siger kritikerne.
Stribevis af samtaler og aktivering af eksempelvis kræftsyge, hjertepatienter eller folk med rygproblemer fører ikke til en øget selvforsørgelse. 
Det viser et forsøg blandt 4898 sygemeldte i 16 kommunale jobcentre.


Forsøget blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen sidste år og er netop er blevet evalueret af Rambøll.

 

I mellemtiden er metoden med intensiv opfølgning over for alle sygemeldte blevet lovpligtigt fra juli 2009 


Lennart Damsbo-Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne, hæfter sig ved, at evalueringen viser, at indsatsen tilmed giver underskud:

 

“Det er dyrt, og det har ingen effekt. Et er, at man smider penge ud af vinduet, noget andet er, at man samtidig generer nogle mennesker, hvoraf nogen er alvorligt syge,” siger han (…)
SFs arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen, kalder indsatsen “en fiasko”:


“Når man tænker på, hvordan beskæftigelsesministeren med store fanfarer gav indtryk af, at her var en vidundermedicin, og at hvis man bare aktiverede de syge, ville de blive raske, så ligger den politik, regeringen står for, i ruiner.”

 

Det har ikke været muligt at tale med beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), men Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører i Dansk Folkeparti, stiller sig skeptisk over for evalueringen:

 

“Jeg har ikke forståelse for, at rapporten siger, at det ikke har haft en effekt. Det hænger ikke sammen med det, vi hører ude fra jobcentrene, hvor de siger, at der er flere syge, der vender hurtigere tilbage efter en indsats.

 

Men hvis det er for dyr en indsats, eller nogen bliver aktiveret bevidstløst ude i kommunerne, så skal vi tage fat i det.”

http://bit.ly/pGpkPH 

How Do You Spell Credibility? It

 

Utdrag fra noen av svarene til art:

 

Så er det dokumenteret. Det vi alle hele tiden har vidst eller har kunne regne ud.

 

Man bliver selvfølgelig ikke rask af at gå til ugentlige samtaler på jobcentrene. 

 

Og endnu mindre af at blive presset ud i mere eller mindre bevidstløse aktiveringsforanstaltninger.

 

Vi taler ikke om almindelige arbejdsløse, men iøvrigt velfungerende mennesker.
Vi taler om syge mennesker. Ofte meget syge mennesker, f.ex. kræftpatienter.

Jeg tror gerne, at intentionerne med den stramme lovgivning fra starten har været gode nok. Men når man ser, at hensigten ikke tilnærmelsesvis bliver opfyldt, må man da kunne sadle om i stedet for krampagtigt at holde fast i, at det, der helt oplagt er en fiasko, er en succes.

 

Når man ikke med den førte politik kan hjælpe de syge til en fastholdelse af arbejdsmarkedstilknytningen og alligevel fremturer, får det hele en grim smag af simpel chikane (…)


“Man bliver selvfølgelig ikke rask af at gå til ugentlige samtaler på jobcentrene.

 

Og endnu mindre af at blive presset ud i mere eller mindre bevidstløse aktiveringsforanstaltninger.”

 

Nej, den slags foranstaltninger kan bestemt ikke gøre nogen raske – tværtimod! 

 

For selv almindelige arbejdsløse, men iøvrigt velfungerende mennesker, har det ofte dårligt med de utallige sammenkomster i a-kasser og jobcentre, hvor man får at vide, hvis du vil have penge, så skal du søge p.t. 1-2 jobs om ugen.

 

“Jamen, der er p.t. ikke nogen ledige jobs, som jeg umiddelbart kan bestride.” 


“Så må du søge nogen at dem, som du ikke kan bestride.

Husk at gemme afslagene.

 

Det vigtigste er, at du passer systemet og er aktivt jobsøgende.”


citat fra sidste møde i a-kassen.

 

At man degraderer og nedværdiger mennesker, medfører naturligvis MERE snyd og bedrag.
For man får skabt den modsvarende menneskerolle (…)


“Det er forargeligt, at beskæftigelsesministeren ikke ser fakta i øjnene og lægger op til en lovændring, der giver mulighed for at behandle alvorligt syge mennesker med et minimum af respekt og værdighed.”

 

Ja, det burde jo i det mindste være muligt at holde de syge uden for det afsinde system omkring arbejdsløse – i en tid, hvor der er arbejdsløse nok at tage af, og hvor de færreste arbejdspladser overhovedet vil ansatte folk på normale vilkår, hvis de har så meget som en plet på helbredsattesten – eller hører til “det grå guld”.

Riksrevisjonen: Aktivering virker ikke!

 

Stop meningsløs aktivering

 

Anna Rytter stud.mag.

 

14.10.2010: Rigsrevisionen har netop offentliggjort en rapport, der viser, at milliarder er blevet spildt på meningsløs aktivering af ledige. 


Rapportens konklussion er entydig: aktivering virker ikke!

Men hvad er det helt nøjagtigt, der er galt med aktiveringen?

 

Ifølge lovgivningen skal aktivering være “opkvalificerende, kompetencefremmende og motivationsskabende”.

 

Og her er der helt klart et problem i forhold til de tåbelige aktiveringskurser, som kommuner og private aktører tilbyder ledige. 


Kurser med titlen “hvilken fugl er du?”.

 

Kurser, hvor man skal bygge et tårn af spaghetti og skumfiduser. 

 

Kurser, hvor man skal sidde med fødderne i en balje koldt vand, imens man bygger en model af sig selv i legoklodser.

 

Ikke særligt kompetencefremmende eller opkvalificerende.

 

Men motivationsskabende er det helt sikkert.

 

For hvem ville ikke tage et hvilket som helst job for at slippe for de ydmygende og meningsløse kurser.
Men hvis kommunerne kun lægger vægt på det motivationsskabende element i aktiveringen, kunne man ligeså godt sætte en gabestok op på Rådhuspladsen og kalde dét aktivering.
Det ville helt klart være motivationsskabende at blive truet med at blive sat i en gabestok på Rådhuspladsen til offentlig ydmygelse, spot og latterliggørelse.

Hvorfor har kommunerne ikke været i stand til at levere aktivering med mening?

 

Aktivering, der rent faktisk får de ledige i arbejde.

 

Hvorfor har kommunerne kun tænkt i kurser, der er så ulidelige og indholdsløse, at den eneste motivationsfaktor for at komme i arbejde er at slippe for aktiveringen?
Det hænger formodentligt sammen med de tossede refusionsregler, der gør, at kommunen får mere statsrefusion for aktiverede ledige end for ikke aktiverede.


Det betyder, at kommunen selv har en økonomisk interesse i at få så mange ledige som overhovedet muligt igennem aktiveringsmøllen.
Derfor handler aktivering ikke længere om at skabe nogle gode beskæftigelsesfremmende tilbud, der er både opkvalificerende og kompetencefremmende, men alene om aktivering for aktiveringens egen skyld, uanset indholdet.
Hvad skal god aktivering så indeholde?


Det kan være rigtig svært at generalisere, når det handler om så forskellige mennesker, som jeg har nævnt ovenfor.

 

Så hvorfor lader man ikke folk, der virkelig har forstand på arbejdsløses behov komme til fadet?


Jeg tænker naturligvis på fagforeninger og a-kasser, der om nogen kender deres medlemmers behov og de aktuelle muligheder på arbejdsmarkedet.

 

Jeg er også sikker på, at gjorde man aktivering til et TILBUD i stedet for tvang, ville kvaliteten stige betydeligt.
Udbyderne ville så blive nødt til at anstrenge sig for at tilbyde aktivering med så meget indhold, at enhver ledig ville vælge aktivering frem for at sidde hjemme på sofaen.

 

Man ville på den måde undgå at stresse og genere de ledige, der sagtens kan finde et job selv, og samtidig øge kvaliteten af de aktiveringstilbud, der gives til resten.
Under alle omstændigheder skal den meningsløse aktivering stoppe her og nu!
Tænk hvor mange jobs vi kunne have fået for alle de milliarder, der hvert eneste år er spildt på tåbelige aktiveringskurser! 

http://bit.ly/q1Ajmb 

  How Do You Spell Credibility? It

 

Prisen for feilslåtte aktiveringstilbud: 9,4 milliarder kroner.

 

14.10.2010: Aktivering anklages for at nedbryde svage

 

Rådet for Socialt Udsatte efterlyser helhedstænkning for at løse de store aktiveringsproblemer
Socialt udsatte personer oplever nederlag på nederlag, når de sendes i aktivering, og derfor er de ikke i stand til gennemføre tilbuddene.


Det mener formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, der er benhård i sin kritik af det nuværende aktiveringssystem.

 

For mange socialt udsatte personer virker aktiveringssystemet direkte menneskeligt nedbrydeligt.

 

Deres selvværd får knæk på knæk, fordi de ikke kan leve op til et system, som er gearet til mennesker, der ikke har andre problemer at slås med end ledighed, siger formand for Rådet for Social Udsatte, Jann Sjursen.
Hans kritik kommer i kølvandet på, at Rigsrevisionen har kortlagt, at aktivering af “de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere” slet ikke har haft en positiv effekt i perioden 2006-2009.

Prisen for de fejlslagne aktiveringstilbud: 9,4 milliarder kroner.

 

Jann Sjursen efterlyser en markant ændring, så man får et “mere tålsomt system, der ikke giver disse folk endnu et gok oven i hovedet”.

 

Man skal se på hele deres situation, og de på de andre problemer, de slås med. Det kan være misbrug, psykisk sygdom og så videre, siger han.

 

De har brug for en behandling ved siden af aktiveringen, så man ikke blot løser problemerne ved ikke at have et arbejde, men også problemerne af social karakter, fortsætter Jann Sjursen, der mener, at ansvaret primært ligger hos kommunerne.
Det er dem, som skal yde en indsats i forhold til de socialt udsatte, der retter sig mod de problemer, de har, siger han.


http://bit.ly/p3QbpM 
How Do You Spell Credibility? It


 

Aktørmodellen ble avskaffet

 

31.03.2006 svarer Justice1 (ansatt i tidligere A-etat) annen debattant i diskusjonen: “Møte med A-etat” og belyser uverdige, ulovlige og uakseptable tilstander som enda holdes ved like ved hjelp av stor besluttsomhet og iver hos en god rekke samarbeidende og uegnede aktører som fremmer disse under etatens nye logo – Nav – den dag i dag. (Her diskuteres Arbeidsmarkedsbedrifter, hvorav OPT som jeg av Nav ble tvunget inn i i 2007, var en av dem):

http://www.opt-as.no/html/ab.html
Utdrag: (…) Apropos dine erfaringer med Arbeidsmarkedsbedrifter, forkortet AMB. Disse kjemper stadig vekk for å overleve over statsbudsjettet. De ble bygget opp i et industrisamfunn, og bærer derfor preg av det.

 

Det arbeidet de kan tilby er ofte irrelevant til den utprøving og kompetanseoppbygging en arbeidssøker ønsker og trenger. 

 

De kjemper jo naturligvis allikevel for sin egen overlevelse.

 

De har gjennom arbeidsgiverforeninger de er med i stor innflytelse i departement og regjering. 

 

Dette binder Aetat til en viss grad opp i å benytte disse bedriftenes tiltaksplasser.
Derfor kan det være at Aetat lokalt forsøker å dytte arbeidssøkere inn til utprøving på disse bedriftene uten at de ønsker det selv.

 
Dette er stikk i strid med det som skal være det faglige grunnlaget for attføringsarbeidet, nemlig aktørmodellen.

 
I aktørmodellen skal ethvert tiltak bygge på søkers egne ønsker. Det er kun når søker ikke vet hva han/hun ønsker eller klarer at det er aktuelt med slike avklaringstiltak.


Imidlertid vet jeg at det finnes saksbehandlerer som for å slippe å begrunne et avslag, vil tvinge ressurssterke mennesker i det som for dem ofte vil føles som en fornedrelse, inn i en slik bedrift.
 

De regner med at søker da vil si fra seg hele attføringen, fremfor å nedverdiges og ydmykes, og dermed har de oppnådd det de ønsker. 

 

Dersom du har gode alternativer å foreslå selv, mener jeg de ikke kan tvinge sin vilje igjennom, men du verden så mye trøbbel, vanskeligheter og trenering av tid de kan forsøke i direkte utmattelsesteknikker (…)

http://bit.ly/f4XL8e


Les mer fra “Justice1″ her:

A-etat og trygd og korrupsjon?:

http://bit.ly/hiOws6


Aviskronikken som støtter opp om det “Justice1″ avslører i overnevnte debatt;

En helvetes jobb:

http://bit.ly/buXLeA


(Aftenpostens Debattcentral ble nedlagt i juli 2011, men noe av materialet kan leses i denne bloggposten):

 

Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 1:

http://bit.ly/rZ3Whq


 How Do You Spell Credibility? It


OSLO KOMMUNE

BYRÅDET
BYRÅDSSAK

ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE

 

Pkt. 3. (…) Siden bedriftenes inntekter i stor grad hviler på salg av tiltaksplasser til Aetat eller tilskudd fra staten til godkjente plasser, vil innhenting av slike opplysninger (kvartalsregnskap) være viktig. 
Svikt i tilstrømmingen av tiltaksdeltakere, vil for mange av bedriftene slå negativt ut på driftsregnskapene


 
Dersom dette skulle skje, er det viktig å få signaler om dette tidlig, slik at forholdet kan rettes på, ved at Oslo kommune som eier tar dette opp med Aetat, for eksempel ved STA- samarbeidet.
4. Oslo kommune som kjøper av tjenester Oslo kommune har en rolle som kunde hos bedriftene (… )For det andre, kjøper Oslo kommune tiltaksplasser og attføringstjenester. Dette skjer ved at plasser kjøpes direkte av bedriftene med bydelene som kunder, ved at kommunen gjennom deler av regelverket er pålagt å delfinansiere den enkelte tiltaksdeltaker / – plass og ved at kommunen yter ordinære tilskudd til en del av bedriftene. 


 
Grunnlaget for det siste, kan ses på som et grunntilskudd for å sikre bedriftene en tilfredsstillende økonomi og dermed at deres tilbud til byens innbyggere i det hele tatt finnes.


 
Det er viktig for Oslo kommune at det finnes tilbud til personer som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarked. Dette er personer som trenger kvalifisering og særskilt oppfølging for å kunne gjeninntre på arbeidsmarkedet (…)

http://bit.ly/ohPjTN 


Fra: 

NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier

http://bit.ly/NntOy

  How Do You Spell Credibility? It

 

En av de viktigste postene å lese i forbindelse med lovbruddene begått over år fra ledelse og ansatte ved Nordstrand sosialsenter:

 


Sosialkontorets projisering

 

Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:

 http://bit.ly/AuljKL

 


Diplomaters immunitet

 

Hensynet til virksomhetens bekvemmelighet og prestisje, påvirker NAVs handlinger og avgjørelser.

 

Varsling avstedkommer uønsket konfrontasjon med de innklagede.

 

Manipulert til og søke uføretrygd. NTL advarer – Nav vil forsøke å få varsler konstatert psykisk ustabil

 

Trusler og frykt – Fornuft og verdighet

http://bit.ly/jpW2ZR Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne.

http://bit.ly/ndWAP9 Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 1:

http://bit.ly/rZ3Whq 


Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 2

http://bit.ly/u5ZzJc Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 3

http://bit.ly/rEmrzj 

 

 

Noen av innleggene som Dagsavisen slettet – Del 4

http://bit.ly/sa6v6
Noen av innleggene som Dagsavisen slettet. Del 5. Lov- og regelverk

http://bit.ly/xkWBVd

 

 

Vår Nye Ytringsfrihet

http://bit.ly/uTXaEt 
Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar