fredag 28. august 2009

Om meg; Bakgrunn og historie.I dag 02.01.2012, har jeg arbeidet i 46 måneder med og sette søkelys på det skjulte maktmisbruket som tar plass overfor kunder av Nav, og ihjeltielsen dette blir møtt med.

Litt om bakgrunn; Aktiv samfunnsdebattant siden mars 2008 på Aftenposten debatt. Kategorier; Norsk Politikk, Jobb og Arbeidsliv. 

Min første publikasjon etter endt utdanning (bachelor i Kultur- og samfunnsfag UIO), dreiet seg om NAV i egenopplevd artikkelserie. 

Denne ble stanset for inn- og utgående kommentarer av Aftenposten 14.07.2008 etter ca. 40.000 treff, men sto fremdeles å lese etter sperringen og rakk å oppnå nær 300.000 treff før Debattcentralen ble avviklet i juli 2011:

17.03.2008 - Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssakJeg skrev et innlegg om sensuren: 

Vår nye ytringsfrihet


http://bit.ly/tlOwvY


Direktøren for STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt var blant de som mottok informasjon om hovedinnlegget – ”Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak”, og Avdelingsdirektøren dr.philos Bjørn Lau, ga meg tilsvar om at det fantes momenter i saken som kunne være av betydning for deres forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.


NTl - Medlemsorganisasjonen jeg var medlem hos, ga meg lite hjelp da jeg ba dem om bistand:

LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.


http://bit.ly/9LkGgP

   

Jeg har på uttallige måter gjennom flere år forsøkt å informere rundt egenopplevd historie om grovt og samkjørt maktmisbruk som best jeg bare har kunnet, og sendt denne til svært mange relevante aktører.

 

Mektige mennesker vil slett ikke at denne type informasjon om hva som tar plass i kulissene i Nav skal lekke ut, og media har - med sin konsekvente ignorering av informasjonen de har fått tilsendt, bidratt til å skjule ulovligheter som begås overfor allmennheten fra en hel rekke ansatte og toppledere i Nav - ustraffet.

 

Det er på høy tid at pressen tar sin Vær Varsom Plakat på alvor og kjører debatt om det grove misbruk av myndighet som tar plass bak lukkede dører i etaten, som et stort antall saksbehandlere og diverse ledere mange ganger velger å utøve overfor de mennesker som de er satt til å bistå – samt de uetiske og mange ganger rent ut ulovlige strategiene de benytter seg av for å eliminere all motstand som kan rokke ved den inngrodde ukultur, de kunnskapsløse holdninger og den grenseløse vilkårlighet de i dag sitter inne med vide fullmakter til ustraffet å kunne boltre seg i overfor det ganske folk “i det skjulte”. Almuen ser ikke ut til å være beskyttet av et snev av rettssikkerhet, og et hav av argumenter og kritikk som måtte tilkjennegjøres overfor grove overtramp begått av en rekke aktører i det offentlige knebles resolutt, og lagres ettertrykkelig i et samkjørt kollegialt overformynderi der aktørene selv ser ut til å være godt kjent med at slike varsler kun vil “brenne ut” av seg selv innbyrdes og som oftest aldri nå frem – verken til domstolene eller ut i detbredere lag av Media.

Utmattelsesteknikker florerer.

All makt er gitt etatene, men en slik agering som jeg har vist i artikkelserien og på bloggene her kan ikke gå upåaktet hen. 

Det må kunne holdes for sannsynlig at jeg ikke er den eneste som har blitt rammet av oppsiktsvekkende koordinert myndighetsutøvelse. 

Her må en omfattende kvalitetssikring settes inn, og det er meg helt og fullstendig uforståelig at en sådan ikke har trådt i kraft enda, vi skriver 2012.

Handlingsunnlatelsen – selv når de langt over 100 makttoppene som har mottatt informasjon fra meg om tilstandene og derav sitter inne med bred kjennskap til at forhold som beskrevet tar plass i utstrakt omfang og har gjort det lenge – viser mer enn alle store og godt betalte svadatunge “politisk korrekte” ord og løfter, at almuen når alt kommer til alt, bare blir sett på som “røkla” og kan seile sin egen sjø i kaoset som oppstår og handlingslammelsen som inntreffer når man erfarer at det slett ingen hjelp er å få. 

Borgere i dette landet befinner seg fullstendig alene i et nådeløst system, hvilket tydelig vises også her: 

For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!

http://overgrepfranav.blogspot.com/2009/08/for-syk-til-arbeid-er-fastslatt-nektes.html


Vi er per i dag altså ikke en gang verd en solid og betryggende kvalitetssikring, og informasjon rundt uakseptable og mange ganger kriminelle forhold som vist, ties bare resolutt i hjel. 

Ingen anstrengelser kreves fra Makten.

Nå må dette settes på dagsordenen. 

Slike uverdige forhold skaper store negative ringvirkninger i samfunnet, da det for allmennheten er fånyttes og forsvare seg mot sådant. 


Offentlig ansatte som misbruker sin makt kan ikke lengre inneha fullmakter til å befinne seg i en ”urørlighetssone”.


Les debatten jeg startet på Nye Meninger: 

Diplomaters immunitet

 


Hensynet til virksomhetens bekvemmelighet og prestisje, påvirker NAVs handlinger og avgjørelser.


Varsling avstedkommer uønsket konfrontasjon med de innklagede.


Manipulert til og søke uføretrygd. NTL advarer – Nav vil forsøke å få varsler konstatert psykisk ustabil


Trusler og frykt – Fornuft og verdighet


Ved å bruke min sak som et kontinuerlig eksempel på hvordan uvesenet holdes i hevd, håper jeg at avsløringene på sikt vil kunne bidra til å avstedkomme store forandringer for alle dem som av ulike grunner ikke har krefter til å kjempe mot overmakten, men som får livene sine ødelagt i stillhet. 


Videre resymè: 


Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Del 1).

http://bit.ly/wNvMow 


Sosialkontorets projisering 

http://bit.ly/AuljKL


Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt

 http://bit.ly/szt0tN


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar